Home » Algemene Voorwaarden van Mercateo.be

§ 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
§ 2 Contractspartner
§ 3 Contractsluiting
§ 4 Catalogusgegevens
§ 5 Voorbehoud van leverbaarheid
§ 6 Recht van retour
§ 7 Leveringsvoorwaarden
§ 8 Betalingsvoorwaarden
§ 9 Eigendomsvoorbehoud
§ 10 Plaats van uitvoering en overgang van risico
§ 11 Verrekening en opschortingsrechten
§ 12 Verplichting tot kennisgeving van gebreken
§ 13 Garantiebepalingen
§ 14 Aansprakelijkheid
§ 15 Gratis waardebonnen
§ 16 Rechtskeuze
§ 17 Elektronische communicatie, verantwoordelijkheid voor toegangsgegevens
§ 18 Toepasselijk recht en geschillenregeling
§ 19 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Op de overeenkomst tussen Mercateo.be (“Mercateo”) en de klant zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Mercateo Belgium B.V. van toepassing in de versie die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

1.2 Naast de Algemene Voorwaarden zijn in individuele gevallen ook bijzondere voorwaarden van Mercateo en/of van een bedrijf waarmee Mercateo samenwerkt van toepassing. Naar zulke voorwaarden zal altijd specifiek worden verwezen.

1.3 De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met de klant, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant, die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Mercateo, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

§ 2 Contractspartner

2.1 Mercateo richt haar aanbod van goederen en diensten uitsluitend aan ondernemingen.

2.2 Een onderneming is een natuurlijke of een rechtspersoon of een personenvennootschap die bij het afsluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, alsook freelancers, overheidsinstanties, publieke instellingen en verenigingen.

2.3 Natuurlijke personen die als ondernemer handelen, moeten 18 jaar of ouder zijn.

2.4 Indien Mercateo na het sluiten van de overeenkomst vaststelt dat de klant geen ondernemer, maar een particulier is, dan is Mercateo gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn te ontbinden.

§ 3 Contractsluiting

3.1 Een contract tussen Mercateo en de klant komt tot stand door de aanvaarding door Mercateo van een aanbod van de klant met inachtneming van de volgende bepalingen.

3.2 De door Mercateo in de online catalogus aangeboden diensten en/of producten vormen een uitnodiging van Mercateo aan de klant om een voorstel tot het sluiten van een koopcontract in te dienen.

3.3 De bestelling van de klant is het aanbod aan Mercateo tot het sluiten van een koopcontract onder de in de bestelling vermelde voorwaarden.

3.4 De bevestiging van ontvangst van de bestelling door Mercateo houdt geen aanvaarding van het aanbod in.

3.5 Het contract komt tot stand door een uitdrukkelijke aanvaardingsverklaring van Mercateo aan de klant of door de verzending van de goederen naar de klant, zonder voorafgaande expliciete aanvaardingsverklaring.

3.6 In het geval van een deellevering, heeft het sluiten van het contract uitsluitend betrekking op het verzonden deel van de bestelling.

§ 4 Catalogusgegevens

4.1 De goederen worden geleverd in verpakkingseenheden zoals aangegeven in de online catalogus. Technische wijzigingen en wijzigingen ten aanzien van vorm, van kleur en van gewicht van de verpakkingseenheid zijn voorbehouden binnen redelijke grenzen en binnen de gebruikelijke grenzen van de betreffende sector.

4.2 De in de catalogus vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij deze uitdrukkelijk inclusief BTW worden vermeld.

4.3 Indien in de online catalogus een foutieve prijs of een niet onbelangrijk foutieve artikelomschrijving vermeld staan, dan hebben Mercateo en de klant het recht om het koopcontract te ontbinden, ongeacht een eventueel bestaand wettelijk recht van ontbinding. De verklaring van ontbinding wordt gedaan onmiddellijk nadat de respectieve partij kennis heeft genomen van de reden voor de ontbinding.

§ 5 Voorbehoud van leverbaarheid

5.1 De in de online catalogus vermelde levertijden en beschikbaarheid zijn gebaseerd op gegevens die worden verstrekt door de toeleveranciers van Mercateo en hebben betrekking op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Het zijn niet-bindende vermeldingen over verwachte levertijden en beschikbaarheid.

5.2 Indien de goederen niet beschikbaar zijn, brengt Mercateo de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte. In dit geval kan de klant het contract opzeggen of is hij niet meer aan zijn bestelling gebonden.

5.3 Indien Mercateo niet verantwoordelijk is voor de niet-beschikbaarheid van de goederen, dan heeft Mercateo het recht om zich binnen een redelijke termijn na het bekend worden van de niet-beschikbaarheid uit het contract terug te trekken.

5.4 Als alternatief kan Mercateo de klant eerst de levering van een product aanbieden dat qua type en kwaliteit vergelijkbaar is met het oorspronkelijke product. Indien de klant niet binnen een redelijke termijn na ontvangst van dit voorstel akkoord gaat met deze contractwijziging, heeft Mercateo het recht zich binnen een redelijke termijn uit het contract terug te trekken. In het geval van terugtrekking zal Mercateo onmiddellijk alle reeds door de klant gedane betalingen terugbetalen.

§ 6 Recht van retour

6.1 Retournering (terugname of omruil) die niet gebaseerd is op een wettelijk en/of contractueel overeengekomen recht is uitgesloten. Voor zover voor individuele artikelen een recht op retour of de rechtsgevolgen daarvan zijn vermeld, hebben deze voorrang op deze Algemene Voorwaarden

6.2 De klant draagt het risico van tenietgaan en verslechtering van de door de klant geretourneerde goederen totdat hij de goederen aan een door Mercateo genoemde leveringspartner heeft overhandigd.

6.3 Voordat de klant zijn recht van herroeping uitoefent, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Mercateo om overeenstemming te bereiken over de verdere procedure en een snelle afhandeling van de retourprocedure. Hiervoor staat een online-formulier voor retour- en reclamatieaanvragen ter beschikking via het bestelarchief van de klant. De ontvangst van teruggezonden goederen door Mercateo mag niet worden beschouwd als een aanvaarding van het retouraanvraag van de klant.

§ 7 Leveringsvoorwaarden

7.1 Mercateo heeft geen eigen magazijnen en heeft geen toegang tot de magazijnen en logistiek van haar toeleveranciers. Mercateo stuurt de bestellingen van de klant door naar haar toeleveranciers. De leveringen worden door de toeleverancier naar de klant verstuurd. Deze marktplaats karakteristiek van Mercateo betekent dat deelleveringen inherent zijn aan het systeem.

7.2 De klant gaat akkoord met deelleveringen, tenzij hij kan aantonen dat de deellevering economisch niet interessant voor hem is.

7.3 De pakbon wordt met de goederen overhandigd. De facturatie gebeurt afzonderlijk per post of in elektronische vorm.

7.4 De kosten voor verzending van de goederen variëren per toeleverancier en worden in de winkelwagen afzonderlijk per leverancier vermeld. De bestelde goederen worden verzonden door een pakketdienst naar keuze van de toeleverancier die de levering uitvoert.

7.5 Mercateo wijst erop dat er extra kosten kunnen ontstaan in het geval van aflevering op eilanden en/of indien er op het afleveradres obstakels, zoals trappen, tussen de daadwerkelijke plaats van lossing en de daadwerkelijke plaats van plaatsing van de goederen moeten worden overwonnen.

7.6 Voor de coördinatie van de aflevering en om de daadwerkelijke kosten te bepalen, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Mercateo voordat het bestelproces wordt afgerond.

7.7 Indien de klant nalaat dit vóór de bestelling te doen, draagt hij de daadwerkelijk gemaakte extra kosten voor de levering.

§ 8 Betalingsvoorwaarden

8.1 Mercateo biedt in principe verschillende betalingsmogelijkheden aan, die op het Mercateo platform aan de klant worden gecommuniceerd. De klant kan tijdens het bestelproces de gewenste betaalmethode selecteren.

8.2 De aanvaarding van de door de klant gekozen betaalmethode door Mercateo is onderworpen aan een kredietwaardigheidscontrole van de klant. Mercateo heeft het recht om de kredietwaardigheid van de klant vóór de levering te controleren en hiervoor gebruik te maken van kredietbeoordelaars, zoals Creditreform of Schufa, of andere informatiediensten in Duitsland of in het land waar de klant is gevestigd. Indien de controle van de kredietwaardigheid niet positief uitvalt, is Mercateo gerechtigd om de levering aan de klant slechts tegen vooruitbetaling te laten uitvoeren. Mercateo zal de klant hierover onmiddellijk informeren. In het geval van levering tegen vooruitbetaling is de acceptatie van wissels uitgesloten.

8.3 Betalingsverzoeken zijn onmiddellijk na facturatie zonder aftrek verschuldigd, tenzij de partijen in individuele gevallen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.4 In het geval van betalingsachterstand of in het geval van feiten die aanleiding geven tot twijfel over de solvabiliteit of betalingsbereidheid van de klant, worden alle vorderingen, inclusief die waarvoor Mercateo een betalingstermijn aan de klant heeft toegekend, onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Indien de klant vanuit een ander land dan België betaalt, dient hij alle kosten voor de overdracht van het volledige bedrag van de betalingsvordering op de rekening van Mercateo te dragen. Ook de kosten die Mercateo in rekening worden gebracht als gevolg van een ongerechtvaardigd niet betalen door de klant en/of faillissement van de klant zijn voor rekening van de klant.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Mercateo behoudt zich het recht van eigendom van de geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen waarop Mercateo uit de gehele zakelijke relatie met de klant recht heeft, zijn voldaan.

9.2 De klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden, in onderpand te geven of andere zekerheidsrechten aan derden te verlenen. Indien een derde toch rechten op de goederen verwerft, cedeert de klant reeds nu aan Mercateo alle vervolgrechten die hij daarbij mocht verwerven. Mercateo aanvaardt de bedoelde cessie. De klant is verplicht Mercateo onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de goederen in beslag zijn genomen, geconfisqueerd zijn of indien door een derde partij hierover anderszins is beschikt.

9.3 Indien de klant reeds vorderingen uit de doorverkoop van de door Mercateo geleverde of te leveren artikelen aan derden heeft overgedragen, in het bijzonder op basis van echte of onechte factoring, of andere afspraken heeft gemaakt op basis waarvan de huidige of toekomstige zekerheidsrechten van Mercateo overeenkomstig lid 1 kunnen worden aangetast, dan is hij verplicht Mercateo hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. In het geval van een onechte factoring heeft Mercateo het recht om zich uit het contract terug te trekken en de teruggave van reeds geleverde goederen te eisen. Hetzelfde geldt in het geval van een echte factoring indien de klant niet vrij over de aankoopprijs van de vordering volgens de overeenkomst met de factor kan beschikken.

9.4 Het voorbehouden eigendom zal door Mercateo worden vrijgegeven zodra en voor zover de realiseerbare waarde ervan de vordering op de klant met meer dan 10 % overschrijdt.

9.5 Bij een lopende rekening dienen de zekerheden voor het waarborgen van de saldovordering.

§ 10 Plaats van uitvoering en overgang van risico

10.1 De plaats van uitvoering van de leveringsverplichting van Mercateo is de plaats van het verzendmagazijn van de bestelde producten.

10.2 Met de overhandiging van de verkochte goederen aan de vervoerder op de plaats van uitvoering gaat het risico over op de klant.

§ 11 Verrekening en opschortingsrechten

11.1 De klant kan alleen tegenvorderingen verrekenen die rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of erkend zijn door Mercateo. Tegenvorderingen uit dezelfde overeenkomst zijn uitgesloten van het verbod op verrekening.

11.2 Een recht van retentie kan door de klant alleen worden uitgeoefend op basis van tegenvorderingen die gebaseerd zijn op dezelfde overeenkomst.

§ 12 Verplichting tot kennisgeving van gebreken

12.1 De klant is verplicht de goederen onmiddellijk na levering door Mercateo te inspecteren, voor zover dit in het kader van de normale gang van zaken te verwachten is, en, indien een gebrek zich voordoet, Mercateo hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

12.2 Indien de klant Mercateo niet op de hoogte brengt, worden de goederen geacht te zijn aanvaard, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet identificeerbaar was.

12.3 Indien een dergelijk gebrek zich later voordoet, moet het onmiddellijk na de ontdekking ervan worden gemeld; anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, zelfs met betrekking tot dit gebrek.

12.4 Voor het behoud van de rechten van de klant volstaat een tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek. Om met Mercateo in contact te treden over een gebrek kan gebruik worden gemaakt van het Mercateo online formulier voor retour- en reclamatie aanvragen in het bestelarchief.

12.5 Indien Mercateo het gebrek op bedrieglijke wijze heeft verzwegen, kan Mercateo geen beroep doen op deze bepalingen.

§ 13 Garantiebepalingen

13.1 De garantietermijn betreft een periode van één jaar na de levering van de goederen. Dit geldt niet indien Mercateo het gebrek op bedrieglijke wijze heeft verzwegen.

13.2 In garantiegevallen zal Mercateo naar eigen inzicht (i) het gebrek verhelpen door herstelling of (ii) de geleverde defecte goederen omruilen voor gebrekenvrije goederen.

13.3 Indien twee herstelpogingen binnen een van toepassing zijnde redelijke termijn zonder succes blijven, is de klant gerechtigd tot het verlagen van de koopsom of tot ontbinding van de overeenkomst. Verdere vorderingen van de klant zijn uitgesloten.

13.4 Voordat de klant gebruik maakt van zijn recht op garantie, heeft hij de mogelijkheid om contact op te nemen met de Mercateo Klantenservice om overeenstemming te bereiken over de individuele procedure en om een snelle uitvoering van eventuele garantieprocedure mogelijk te maken. Hiervoor staat het online-formulier voor retour- en reclamatie aanvragen in het bestelarchief van de klant ter beschikking. Een terugzending van de goederen en de ontvangst daarvan door Mercateo leidt niet automatisch tot een erkenning van een garantieclaim.

§ 14 Aansprakelijkheid

14.1 Mercateo is volledig aansprakelijk voor schade die het gevolg is van schending van leven, lichaam of gezondheid als gevolg van plichtsverzuim door Mercateo, haar wettelijke vertegenwoordigers of afgevaardigde agenten.

14.2 Mercateo is tevens aansprakelijk voor andere schade die het gevolg is van opzettelijk of grovelijk nalatig verzuim van Mercateo, haar wettelijke vertegenwoordigers of afgevaardigde agenten in het nakomen van hun plichten. Indien andere schade te wijten is aan eenvoudige nalatigheid, is Mercateo aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting voor de contract typische schade, die op het moment van het sluiten van het betreffende contract redelijkerwijs te voorzien was.

14.3 Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarvan de klant op de naleving vertrouwt en mag vertrouwen.

14.4 Productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid als gevolg van bedrieglijke opzet en/of garanties blijft onaangetast.

14.5 Deze aansprakelijkheidsbepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op aanspraken van de klant op bedrijfsorganen en/of medewerkers van Mercateo.

§ 15 Gratis waardebonnen

15.1 Voor het gebruik van Mercateo waardebonnen, die de klant zonder tegenprestatie van Mercateo heeft ontvangen, gelden de volgende voorwaarden.

15.2 Per klant en bestelling kan slechts één waardebon worden ingewisseld op de Mercateo marktplaats; waardebonnen zijn niet geldig voor aanbiedingen van derden.

15.3 Het bedrag van een waardebon is inclusief de wettelijke BTW.

15.4 Indien de waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de waardebon, is de klant niet gerechtigd tot uitbetaling van het verschil of creditering hiervan. Het verschil komt te vervallen. Verzendkosten kunnen niet met de waarde van een waardebon worden verrekend. De klant kan het factuurbedrag niet eigenhandig verminderen met de waarde van de waardebon.

15.5 Waardebonnen worden alleen voor online bestellingen geaccepteerd. Het in aanmerking nemen van een waardebon na afronding van een online bestelling is uitgesloten.

§ 16 Rechtskeuze

16.1 Belgisch recht, met uitsluiting van het VN-kooprecht, is van toepassing.

§ 17 Elektronische communicatie, verantwoordelijkheid voor toegangsgegevens

17.1 De klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst gerelateerde communicatie in tekstvorm kan plaatsvinden, bijvoorbeeld per e-mail, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een andere vorm van communicatie vereisen.

17.2 De verzender van een e-mail zonder elektronische handtekening, ziet in geval van een rechtsgang af van het bezwaar dat de inhoud van de verklaring niet is ingediend bij de in de verklaring genoemde geadresseerde op het in de verklaring vermelde tijdstip.

17.3 De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn toegangsgegevens voor zijn account bij Mercateo.

17.4 De klant gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die via zijn account bij Mercateo worden uitgevoerd, tenzij hij alle noodzakelijke en redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de toegangsgegevens voor zijn Mercateo-account geheim en veilig worden gehouden.

17.5 De klant is verplicht Mercateo onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer het vermoeden bestaat dat een onbevoegde derde partij kennis heeft genomen van de toegangsgegevens of deze onbevoegd heeft gebruikt of wanneer dit te verwachten is.

§ 18 Toepasselijk recht en geschillenregeling

18.1 De exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze overeenkomst, alsmede voor geschillen betreffende het sluiten en de geldigheid van deze overeenkomst, wordt toegekend aan de bevoegde rechter of rechtbank van Hasselt.

18.2 Onverminderd het voorgaande is Mercateo gerechtigd om een procedure te starten bij elke wettelijk toegestane algemene rechtbank.

§ 19 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

19.1 Mercateo behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen.

19.2 De klant wordt schriftelijk of in tekstvorm op de hoogte gesteld van wijzigingen in niet-essentiële bepalingen van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard indien de klant niet binnen zes weken na kennisgeving van de wijziging schriftelijk bezwaar daartegen maakt. Mercateo zal in de schriftelijke kennisgeving uitdrukkelijk naar dit gevolg verwijzen. Indien de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan Mercateo afzien van een voortzetting van de contractuele relatie.

Geldig sinds 01.07.2019

Printversie (PDF, 189 KB)

Vorige versie (geldig t/m 30.06.2019)